Linkler

Kurumlar Adres
AAPA - Australian Asphalt Pavement Association / Avusturalya Asfalt Üstyapı Birliği
AASHTO - American Association of State Highway and Tranportation Officials / Amerika Devlet Karayolu ve Ulaştırma İdareleri Birliği
Asphalt Institute / Asfalt Enstitüsü
Asphalt Pavement Alliance / ABD Asfalt Üstyapı İttifağı
ASTM - American Society for Testing and Materials
CEPMC - Council of European Producers of Materials for Construction Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Konseyi
CEN - The European Committee of Standardization Avrupa Standardizasyon Komitesi
Dış Ticaret Müsteşarlığı / Undersecretariat of Foreign Trade
EAPA - Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği European Asphalt Pavement Association
ECCREDI - European Council for Construction Research, Development and Innovation / Avrupa İnşaat Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Konseyi
ERF - European Union Road Federation / Avrupa Birliği Yol Federasyonu
EUROBITUME - European Bitumen Association / Avrupa Bitüm Birliği
FHWA - Federal Highway Administration / ABD Federal Karayolu İdaresi
FIEC - European Construction Industry Federation / Avrupa İnşaat Endüstrisi Federasyonu
Hazine Müsteşarlığı / Undersecretariat of Treasury of Turkey
International Road Federation / Uluslararası Yol Federasyonu
ISAP - International Society for Asphalt Pavements / Uluslararası Asfalt Üstyapıları Topluluğu
İMSAD - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği / Association of Turkish Building Material Producers
İNTES - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası / The Turkish Employers Association of Construction Industries
JRCA - Japan Road Contractors Association / Japonya Yol Müteahhitleri Birliği
Karayolları Genel Müdürlüğü / General Directorate of Highways
KTYG - Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği
NAPA - Amerika Ulusal Asfalt Üstyapı Birliği / National Asphalt Pavement Association
OHMPA - Ontario Hot Mix Producers Association / Ontario Sıcak Karışım Üreticileri Derneği
PIARC - Dünya Yol Birliği / World Road Association
RILEM - International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures
SABITA - Southern African Bitumen Association / Güney Afrika Bitüm Birliği
SITEB - Italian Asphalt and Road Association / İtalya Asfalt ve Yol Birliği
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı / Republic of Turkey The Ministry of Public Works and Settlement
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı / Republic of Turkey The Ministry of Environment and Forestry
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism
T.C. Merkez Bankası / Central Bank of the Republic of Turkey
T.C. Sağlık Bakanlığı / Republic of Turkey The Ministry of Health
TMB - Türkiye Müteahhitler Birliği / The Turkish Contractors Association
TOBB - Türkiye Odalar Borsalar Birliği / The Union of Chambers of Commerce and Commodity Exchanges of Turkey
TRB - Transportation Research Board / Ulaştırma Araştırma Kurulu
TRL - Transportation Research Library / Ulaştırma Araştırma Kütüphanesi
TSE - Türk Standardları Enstitüsü / Turkish Standards Institution